Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti

MJ VENTURES s.r.o.

se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00  PRAHA

identifikační číslo: 03988414

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 215320 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.krizomat.cz

ÚVOD

Vážený kliente,

děkujeme Vám, že jste se rozhodl zakoupit Výrobky na Krizomatu.

Věříme, že naše výrobky shledáte praktické, užitečné a přinesou Vám mnoho zábavy. Volíme vždy kvalitní výrobky a jsme příznivci aktuálních trendů.

Zakoupením našeho výrobku vzniká mezi námi kupní smlouva, která se bude řídit těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Pro Váš komfort jsou sepsány v co možná nejsrozumitelnější a nejjednodušší formě.

 

Příjemné nákup přeje

Tým Krizomat

 

1 NĚCO MÁLO NA ZAČÁTEK

1.1 KDO JSME?

Jsme obchodní společnost MJ VENTURES s.r.o., IČO: 03988414, se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215320. Naše výrobky prodáváme na našem e-shopu umístěném na internetové adrese www.krizomat.cz

1.2 A JAK JE TO S VÁMI?

Nakupovat u nás můžete buď jako spotřebitel, nebo podnikatel. Jen pro připomenutí - podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku („OZ“) je Spotřebitelem každý člověk, který uzavírá smlouvu s podnikatelem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

1.3 PRÁVNÍ STRÁNKA VĚCI

Tyto všeobecné obchodní podmínky („OP“) tvoří mezi námi, tedy prodávajícím, a Vámi, kupujícím, úplné podmínky smluvního vztahu, na jejichž základě Vám budou dodány naše Výrobky. Právní vztahy, které nejsou výslovně upraveny těmito OP, se řídí českých právním řádem, zejména pak OZ. Jelikož objednáním našich Výrobků dojde k uzavření kupní smlouvy, řídí se naše vzájemné vztahy zejména ustanoveními OZ o kupní smlouvě.

1.4 CO JE TO SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Smlouva uzavřená mezi námi bude mít charakter spotřebitelské smlouvy, tj. smlouvy kde smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel, tedy Vy, a na druhé straně podnikatel, my. Tento vztah Vám dává určité výhody jako zejména právo na informace o Výrobcích a možnost případně od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu, o čemž se zmiňujeme níže. Tyto OP se tedy nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit naše zboží, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2 JAK LZE OBJEDNAT VÝROBKY A KDY DOJDE K UZAVŘENÍ SMLOUVY?

2.1 JAK UČINIT OBJEDNÁVKU?

Je to jednoduché - Výrobky si můžete objednat u nás skrze objednávkový systém e-shopu s registrací i bez registrace. Nejprve si vyberete požadované Výrobky, poté je přidáte do Košíku a následně vyplníte objednávkový formulář, v němž jste povinni uvádět pravdivé údaje, zvolíte způsob platby a doručení a potvrdíte nám, že s těmito OP souhlasíte. Následně máte možnost si objednávku překontrolovat a poté ji stiskem tlačítka dokončení odešlete. Kdykoliv před odesláním objednávky můžete zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat. Totéž můžete obdobně učinit i telefonicky.

2.2 JE OBJEDNÁVKA PRÁVNĚ ZÁVAZNÁ?

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní našeho obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije. Smluvní vztah mezi námi a Vámi vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), kterou Vám zašleme elektronickou poštou, a to na adresu Vámi zadanou adresu elektronické pošty. Jsme vždy oprávněni v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) Vás požádat o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3 KDY A JAK VÁM BUDOU ZAKOUPENÉ VÝROBKY DORUČENY?

3.1 DO KDY VÝROBKY OBDRŽÍTE?

Dodávku Výrobků splníme předáním těchto Výrobků Vám, nebo předáním Výrobků prvnímu dopravci, tím také na Vás přechází nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a obvykle nečiní více než 7 dnů. V běžných případech Výrobky expedujeme v den objednání, pokud nám přijde do systému objednávka před 12:00. Pak Výrobek přijde do 1 pracovního dne od uhrazení plné výše kupní ceny včetně nákladů na dodání zboží, pokud nebyl zvolen způsob dodání na dobírku. Termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupených Výrobků. Společně se zásilkou obdržíte daňový doklad/fakturu.

3.2 JAK JE TO S DODACÍ LHŮTOU A DODÁNÍM ZBOŽÍ?

Dodací lhůta začíná u Výrobků, které budou Vámi placeny při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku 2.2 těchto OP. V případě, že zvolíte jinou variantu úhrady než zaplacení Výrobků při jejich převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na náš účet. Výrobky doručujeme pomocí služby InTime, nebo přes Českou poštu. Při převzetí Výrobků od přepravce jste povinni zkontrolovat neporušenost obalů Výrobků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusíte zásilku od přepravce převzít.

4 JAKÁ JE CENA VÝROBKŮ A JAKÉ JSOU MOŽNÉ ZPŮSOBY PLATBY?

4.1 JAKÁ JE CENA VÝROBKŮ?

Cenu vždy uvádíme u každého Výrobku vyobrazeného na e-shopu. Ceny jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto uveřejněny, s výjimkou zjevných chyb v cenách. Náklady na dopravu jsou uvedeny vždy u příslušné objednávky. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nesete Vy. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně nákladů na dopravu. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi námi a Vámi platí cena uvedená u Výrobků v době, kdy jste Výrobky objednávali. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi námi a Vámi slouží zároveň i jako dodací list. Výrobky můžete převzít zásadně až po úplném uhrazení kupní ceny, pokud není toto dohodnuto jinak.

4.2 JAK VÁM VRÁTÍME PLNĚNÍ?

V případě, kdy provedete úhradu a my posléze nejsme schopni zajistit dodání Výrobků, vrátíme Vám neprodleně plnění dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy došlo k okolnosti způsobující nemožnost dodání.

4.3 JAK JE TO S PŘEVODEM VLASTNICTVÍ K VÝROBKŮM?

Výrobky zůstávají do úplného zaplacení naším majetkem. Jakmile nám přijde platba (je uhrazena kupní cena), tak zakoupené Výrobky odesíláme.

4.4 JAKÉ ZPŮSOBY PLATBY JSOU AKCEPTOVÁNY?

Akceptujeme následující platební způsoby:

  • Dobírka;
  • Platba převodem na účet;
  • Platba kartou

5 JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A JAKÝ SERVIS PRODÁVAJÍCÍ POSKYTUJE?

5.1 JAKÁ JE DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY?

Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Tato záruční doba platí pro Vás jakožto spotřebitele.

5.2 NA CO SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE?

Záruka se nevztahuje na opotřebení Výrobku způsobené jejím obvyklým užíváním.

5.3 JAK JE TO S POZÁRUČNÍM SERVISEM?

Vzhledem k charakteru Výrobků neposkytujeme pozáruční servis.

6 JAKÝ JE POSTUP PŘI REKLAMACI?

6.1 JAKÉ MÁTE PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ?

Pokud Výrobek nemá udávané vlastnosti a zároveň však tyto jeho vady jsou jen nepodstatným porušením smlouvy, máte právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě, že tyto vady Výrobku jsou podstatným porušením smlouvy, máte právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo můžete odstoupit od smlouvy.

6.2 JAK JE TO SE ZÁRUKOU ZA JAKOST?

Zárukou za jakost se zavazujeme, že Výrobek bude po záruční dobu způsobilý pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti. Po přijetí Výrobku jste povinni dodaný Výrobek prohlédnout a bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den nás písemně informovat o zjištěných vadách.

6.3 NA JAKÉ PŘÍPADY SE REKLAMACE NEVZTAHUJE?

Reklamace se nevztahují na následující případy:

  • vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním nebo údržbou, v rozporu s návodem k použití anebo jiným Vaším nesprávným jednáním;
  • prokazatelné nedovolené zásahy do Výrobku;
  • na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebních Výrobků se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty;
  • vady způsobené vlivem živelných katastrof.

6.4 JAK LZE UPLATNIT REKLAMACI?

Reklamaci lze uplatnit u nás, a to ve všech našich provozovnách. Pro uplatnění reklamace je potřebné předložit pořizovací doklad, popř. záruční list. V případě zaslání Výrobků na naši adresu jste povinni Výrobek zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

6.5 KOLIK MÁME NA REKLAMACI ČASU?

Reklamaci jsme povinni vyřešit do 30 dnů, jinak máte jakožto Spotřebitel právo na vrácení kupní ceny Výrobku.

6.6 JAKÉ NADSTANDARDNÍ VÝHODY PŘI REKLAMACI POSKYTUJEME?

Pokud bude reklamace Výrobku uznána, tak Výrobky vždy měníme za nové. Starý vadný kousek tedy zlikvidujeme a vyměníme Vám ho za nový.

7 JAKÉ JSOU MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A MOŽNOSTI VRÁCENÍ ČI VÝMĚNY VÝROBKŮ?

7.1 KDY MOHOU STRANY ODSTOUPIT OD SMLOUVY?

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy distančním způsobem máte jakožto spotřebitel právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí Výrobků. Odstoupíte-li od Smlouvy, zašlete nebo předáte nám bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, Výrobky, které jste od nás obdrželi. Náklady spojené s vrácením Výrobků nesete Vy. Bez zbytečného odkladu Vám vrátíme, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali, a to stejným způsobem, jakým jsme je od Vás přijali. Nejsme však povinni vrátit Vám přijaté peněžní prostředky dříve, než nám vrátíte Výrobky nebo prokážete, že jste nám Výrobky odeslali. Nárok na úhradu škody vzniklé na Výrobcích jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny. Nemůžete však odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v § 1837 OZ, zejména pak v případě, že se jedná o Výrobky v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů je není možné vrátit.

7.2 A CO KDYŽ DOSTANETE K OBJEDNÁVCE DÁREK?

Poskytneme-li Vám spolu s Výrobkem dárek, je darovací smlouva mezi námi a Vámi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Vámi, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a jste povinni nám spolu s Výrobkem vrátit i poskytnutý dárek.

7.3 CO SE STANE, KDYŽ NEUHRADÍTE KUPNÍ CENU?

V případě, kdy neuhradíte plnou výši kupní ceny ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy, máme právo odstoupit od Smlouvy.

7.4 KDY REKLAMACI NEMŮŽETE UPLATNIT?

Nemůžete uplatnit právo na vrácení a výměnu Výrobků v případech, ve kterých jakožto spotřebitel nemůžete odstoupit od smlouvy dle článku 7 těchto OP.

8 JAK BUDE NAKLÁDÁNO S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI?

8.1 ČÍM SE NAKLÁDÁNÍ S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI ŘÍDÍ?

Veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Svým svobodným rozhodnutím „Dokončením objednávky“ dáváte najevo, že jste si vědomi všech výše uvedených skutečností a souhlasíte s dalším zpracováním svých osobních údajů za účelem vedení uživatelského účtu. Nezvolíte-li jinou možnost, souhlasíte rovněž se zpracováním Vašich osobních údajů také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Souhlasíte rovněž s ukládáním tzv. cookies na svůj počítač.

8.2 JE POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DOBROVOLNÉ?

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a jsou zpracovávány s Vaším souhlasem (až na výjimky podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů). Náleží Vám právo na přístup k údajům a ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zpracováním níže uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

8.3 O JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SE PŘESNĚ JEDNÁ?

Udělujete souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.

8.4 JAKÁ MÁTE DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ PRÁVA?

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li tyto osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požadovat naše vysvětlení anebo můžete požadovat, abychom takto vzniklý stav odstranili. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Vašich osobních údajů.

9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 CO SE STANE V PŘÍPADĚ, ŽE BUDOU NĚKTERÁ USTANOVENÍ SHLEDÁNA NEPLATNÝMI?

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo OP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo OP. Společně se tímto v takových případech zavazujeme nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

9.2 MŮŽEME POSTOUPIT POHLEDÁVKU ZE SMLOUVY?

Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na jakoukoli třetí osobu, a to zejména v případě, že se rozhodneme o restrukturalizaci naší firmy za účelem optimalizace poskytování služeb. O postoupení bychom Vás pochopitelně informovali.

9.3 JAK BUDOU ŘEŠENY SPORY ZE SMLOUVY MEZI NÁMI A VÁMI?

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo OP nebo v souvislosti s nimi. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

9.4 KDY NABÝVAJÍ TYTO OP PLATNOSTI A ÚČINNOSTI?

Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. května 2016 a jsou k dispozici na našich internetových stránkách. Tyto OP jsme oprávněni kdykoliv změnit. OP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti OP pozdějších.

9.5  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování MJ VENTURES s.r.o., Slatiňanská 23, 538 25 Nasavrky, adresa elektronické pošty Info@krizomat.cz, telefon 774 436 299, nebo 226 633 360.

 

V Praze dne 1.5.2016                                                                                                              

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš "KRIZOMAT"


Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.

To Top
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.